อบรมสร้างผู้นำ หวังมุ่งยกระดับการศึกษา ทั้งระบบ | ข่าวมุมเหนือ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำ (School Leadership Workshop for the 21st Century) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”

ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาว และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำ ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ และ ครูแกนนำ และ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วม จำนวนทั้งหมด 277 คน จาก 60 โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ สมุทรสาคร

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมว่า “การจัดอบรมและการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”  

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างผู้นำในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยสามารถนำแนวคิดจากโรงเรียนบ้านปลาดาวซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากการจัดการเรียนการสนอบแบบ PBL (Problem Based Learning)

และ การจัดกิจกรรม Makerspace ผ่าน Steam Design Process ไปเป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้แล้ว กิจกรรมการอบรมสร้างผู้นำ ยังมุ่งหวังให้แต่ละโรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาเด็ก และการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ มีการวางแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ให้เกิดกับผู้เรียนอีกด้วย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares