มช. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Healthy CMU สู่มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 26มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ศาสคราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณหิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการการพัฒนาศักยภาพ การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU)

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่ารายงาน ณ ห้องประจุม 201 ขั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Netvork (AUN)และมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ AUN-Health Promotion Netvork (AUN-HPN) มื่นโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ Heath University Framevok ซึ่งเป็นทิศทางการขับคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ

โดยเล็งเห็นความสำคัญอีกบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากการปฏิบัติงานค่อนข้างหนักและเหนื่อย และอาจไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง จึงอาจส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ Healthy CMU เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต

โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยื สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี
ข่าวมุมเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares