หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | กลุ่มชาติพันธุ์ จาก 11 ชนเผ่าร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงใหม่ | กลุ่มชาติพันธุ์ จาก 11 ชนเผ่าร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

37
0

วันนี้ (4 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงจาก 11 ชนเผ่า ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือ ที่มีพี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 135 รูป

โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึง การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และหากเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะบวชเป็นธรรมจาริก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

นับเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอีกมิติหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้อยู่ในจิตใจของเด็ก เยาวชน เพื่อสร้างคนดีให้สังคม

ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะสนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคนดี และช่วยสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคง โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสงบสุขและสามัคคีกัน

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 มีกุลบุตรราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการบรรพชาอุปสมบท แล้วจำนวนทั้งสิ้น 11,195 รูป แยกเป็น สามเณร 7,965 รูป และพระภิกษุ 3,230 รูป ซึ่งการจัดงานในปี 2563 นี้ ถือเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 55 แล้ว มีราษฎรบนพื้นที่สูงจากภาคเหนือหลายจังหวัด จำนวน 135 คน พร้อมใจเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้

โดยมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จำนวน 11 ชนเผ่า ได้แก่ ปกาเกอะญอ ม้ง อาข่า ลีซู ลาหู่ เมี่ยน ไทใหญ่ ลั๊วะ ขมุ จีนฮ่อ และชาวพื้นราบถิ่นกันดาร และเมื่อผ่านการบรรพชาอุปสมบทอย่างสมบูรณ์แล้ว จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย

ซึ่งส่วนใหญ่ จะเข้ารับการบวชเรียน 3 – 6 ปี หรือจนกว่าจะสำเร็จหลักสูตรนักธรรมในระดับต่างๆ ส่วน ขั้นตอนในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระและสามเณรทุกรูปจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ร่วมกันทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นการดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติ แบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นภายในวัด เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่บรรพชา พระสงฆ์ และสามเณร ที่จำพรรษาในวัดด้วย


พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | จัดกิจกรรม “ปอเทืองบาน ณ แช่ช้าง” ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพดิน ในวิกฤตแล้ง
บทความถัดไปเครือเจริญโภคภัณฑ์อ้าแแขนรับผู้ตกงานจากผลกระทบโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูป่า