โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีการยุติว่าจ้างบริหาร สนามฝึกซ้อมกอล์ฟสตาร์โดม เชียงใหม่

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกรณีการยุติการจ้างบริหารกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน ๔๑ หรือที่รู้จักในนาม “สนามกอล์ฟพิมานทิพย์” หรือ “สนามกอล์ฟสตาร์โดม” ซึ่งเป็นกิจการสวัสดิการของราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของกองบิน ๔๑ จังหวัด เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว เป็นหลักโดยหากมีรายได้เกิดขึ้น ก็จะนำมาใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพล และครอบครัว ของกองบิน ๔๑ อาทิ ทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนด้านกีฬาต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการว่าจ้างคณะบุคคลเพื่อมาบริหารกิจการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คือ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ “ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ โดยทำสัญญาจ้างบริหารกิจการ คราวละ ๓ ปี ซึ่งผู้รับจ้างเป็นเอกชนรายเดิมต่อเนื่อง ๔ สัญญา สัญญาล่าสุดคือปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและมีการปฏิบัติด้วยดีต่อกันเสมอมา

ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ ต้องการให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัญญา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของสนามกอล์ฟมีแนวโน้มการบริหารในรูปแบบที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการค่อนข้างมาก อาจจะทำให้เข้าข่ายเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดสวัสดิการภายในของกองทัพอากาศ ที่ต้องการให้เป็นสวัสดิการและสถานที่ออกกำลังกายสำหรับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศเป็นหลัก โดยได้มีการเจรจากับทางคู่สัญญามาเป็นระยะ
เมื่อครบกำหนดสัญญา เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และมิได้มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเจรจาในการต่อสัญญา ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ จึงพิจารณาที่จะเข้าบริหารกิจการเอง ทั้งนี้ได้อนุโลมให้ผู้รับจ้างเตรียมการยุติใช้พื้นที่ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ถึงกำหนดเวลาตามที่ได้อนุโลมไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าบริหารกิจการสนามกอล์ฟนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิ กองบิน ๔๑ พร้อมดูแลจ้างงาน พนักงานของผู้รับจ้างรายเดิม ทั้งพนักงานในส่วนสำนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆ แต่เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการด้านสวัสดิการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares