พิษณุโลก : ไฟเขียวปล่อยสินเชื่อให้สหกรณ์ช่วยภาคเกษตร 16 ล้านบาท

วานนี้ (31 ก.ค.63) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2563

เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรประกอบอาชีพตามความต้องการ และการพิจารณาขยายเวลาชำระหนี้ของสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ รวม 2 แห่ง จากโครงการปกติ จำนวน 16,000,000 บาท จำแนกเป็น 1. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รวม 15,000,000 บาท ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงโค จำนวน 5,000,000 บาท

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก จำนวน 5,000,000 บาท และ 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ค่อม จำกัด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกประกอบอาชีพทำนา จำนวน 1,000,000 บาท


นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาขยายเวลาการชำระหนี้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ รวม 5 แห่ง 6 สัญญา รวมเป็นเงิน 8,500,000 บาท เนื่องจากในปีนี้ สมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร เกษตรกรจึงงดเว้นการเพาะปลูกพืช ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนรายได้ ไม่มีเงินส่งชำระหนี้สหกรณ์ได้ตามกำหนด ดังนั้น สหกรณ์ต้นสังกัด ได้จัดทำคำขอขยายเวลาการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares