งานวันชนเผ่าพื้นเมือง 63 ภายใต้แนวคิด “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที”

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที” ระหว่าง 8-9 ส.ค. นี้

ประเทศไทยนั้นมีชนเผ่าพื้นเมืองมากกว่า 60 กลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอาศัยอยู่ในพื้นที่ 67 จังหวัด มีจำนวนประชากรกว่า 4,284,702 คน1 เมื่อปี 2550 ได้มีการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) โดยได้ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” อย่างเป็นทางการ

ต่อมาในปี 2557 ได้จัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งทำให้ คชท. สชพ. และภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยขึ้นทุก ๆ ปี

เช่นเดียวกับในปีนี้ได้มีการวางแผนและกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที”

ณ สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องชนเผ่าจากทั้ง 22 ชนเผ่าเข้าร่วมงาน และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชนเผ่า การนำเสนออาหารพื้นเมืองชนเผ่า การแสดงทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้แทนชนเผ่า และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ผลกระทบ และการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง” และหัวข้อ “ผลกระทบและการปรับตัวของชนเผ่าพื้นเมืองในสถานการณ์โควิด-19”

เน้นการส่วนร่วมของกลไกภาคเหนือพื้นที่สูงและภาคเหนือพื้นราบเป็นหน่วยในการบริหารจัดงานโดยตรง โดยมีการเชื่อมโยงสื่อสารการจัดงานระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคอื่น ๆ (ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง-ตะวันตก-ตะวันออก) และใช้สื่อสังคมออนไลน์

เข้ามาหนุนเสริมการจัดงานมากขึ้น เพื่อหวังให้รัฐและสาธารณชนได้ยอมรับการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองและให้ภาคีสามารถสนับสนุนความเข้มแข็งให้ชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พัชรินทร์ คันธรส /นที บุญมี
ข่าวมุมเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares