หน้าแรก ข่าวจังหวัดน่าน น่าน ประกาศเป็นจังหวัดถนนสะอาดปราศจากขยะจังหวัดแรกของประเทศไทย

น่าน ประกาศเป็นจังหวัดถนนสะอาดปราศจากขยะจังหวัดแรกของประเทศไทย

111
0

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดป้าย และประกาศให้น่านถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ทั้ง 100 แห่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน โดยจัดเก็บขยะสองข้างถนนสายหลัก และถนนสายรอง ทั้งนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดเก็บขยะสองข้างทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณขยะสะสม ในการนับครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีจำนวน 57,208 กิโลกรัม และนับครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 4,233 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณขยะลดลงกว่าร้อยละ 92.60 รวมระยะทางในการจัดเก็บขยะสะสม ทั้งสองข้างทาง จำนวน 3,390 กิโลเมตร ผู้ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ ประมาณ 39,000 คน

ด้านนายวริกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากต้นทุนความร่วมมือของประชาชนที่มีสูงอยู่แล้ว และมีต้นแบบเรื่องของความสะอาด คือ เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับรางวัลความสะอาดระดับอาเซียน ซึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมา ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ได้เชื่อมโยงต่อยอดความสะอาดจากเมืองสู่ถนนทุกสายไปยังอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด และโอกาสนี้ ขอขอบคุณ และชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือกันด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง จึงขอมอบปณิธานนี้ให้พี่น้องชาวจังหวัดน่าน เพื่อต่อยอดรักษาให้ น่านสะอาดอย่างยั่งยืน และขอประกาศให้พี่น้องชาวน่าน สื่อมวลชน และชาวไทยทั่วประเทศได้ทราบว่า จังหวัดน่าน ได้ขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะของถนนทุกเส้นทาง เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.-ราชบุรี โมเดล “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” สู่ 15 จังหวัด
บทความถัดไปผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบไก่พันธุ์เนื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง