หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เปิดตลาดประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน

เชียงใหม่ | เปิดตลาดประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน

75
0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามีโชคพลาซา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ 2 ประจำปืงบประมาณ 2563

จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมงาน

ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 กลุ่มและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งสิ้น 30 บูธ โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 นี้ .

ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ 2 ประจำปืงบประมาณ 2563 กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมาย

ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการการศักยภาพกลุ่มด้านการเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์

ประการแรก เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้อย่างแท้จริง

ประการที่สอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการรับรู้ ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ปลอดจากการใช้สารเคมี จึงไม่มีสารพิษตกค้าง และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้

ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดฝึกอบรมและแข่งขัน SWAT Challenge ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
บทความถัดไปเชียงใหม่ | “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้