หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้

เชียงใหม่ | “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้

74
0

โครงการ คบจ. เชียงใหม่ “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการคลัง จัดโครงการ คบจ. เชียงใหม่ “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 ก.ย. 63) ที่บริเวณกาดนัดวิถีชุมชนออนใต้ หนองพญาพรหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ คบจ. เชียงใหม่ “ร่วมแฮงร่วมใจ๋” พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ หรือ กาดนัดวิถีชุมชนออนใต้

จัดขึ้นโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระเบียบ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ของชุมชน นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเรียนรู้วิถีชีวิต

สัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลังในพื้นที่ และสนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

อีกทั้งยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนออนใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ขณะที่นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมภายในงานวันนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ การจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ให้ความรู้ คำปรึกษา และให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และการเที่ยวชมกาดนัดวิถีชุมชนออนใต้

ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน คือประชาชนและนักท่องเที่ยว อันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดขาย

ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชื่อมั่นว่าการจัดงานในวันนี้ จะทำให้ชุมชนออนใต้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และบทบาทภารกิจจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังอีกด้วย

//////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เปิดตลาดประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เปิดแล้ว..วันนี้ จัดเต็มพิกัดสินค้ามากมาย Lanna Expo 2020