หน้าแรก ข่าวทั่วไป มช.เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา”

มช.เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา”

54
0

22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา
ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 รวมกว่า จำนวน 200 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 5 ประจําปี 2563 หัวข้อเรื่อง“พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา” (Embracing the Disruptive Era with Psychology)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็นเวทีสําหรับนักวิชาการทางจิตวิทยาหรือผู้เกี่ยวข้องในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางจิตวิทยา รวมถึงเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ ทางจิตวิทยาไปสู่หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ สังคมในวงกว้าง

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งความพลิกผันซึ่งเป็นผลมาจากความล้ำหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยี จนเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีดั้งเดิมของชีวิตมนุษย์ในมิติต่าง ๆ อาทิ การดํารงชีวิต การ ทํางาน ดังนั้น บุคคลจึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อดํารงไว้ซึ่งความผาสุก ศาสตร์ทางจิตวิทยามุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จึงสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ทําให้พร้อมรับ และดํารงชีวิตในยุคของความพลิกผันได้อย่างดี ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นการบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ และการนําเสนอบทความหรือผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา


สำหรับวิทยากรการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา” ประกอบด้วย
1.ศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว อาจารย์พิเศษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Director-Public Sector Program บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
    ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการประชุมครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านจิตวิทยา 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ธรรมนัส ลงพื้นที่จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
บทความถัดไปSUN เซ็นสัญญา UAC ร่วมโครงการผลิตพลังงานสะอาด (Green anergy)