หน้าแรก ข่าวทั่วไป แสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ลำดับที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

แสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ลำดับที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

91
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบไหว้สักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนใหม่ (วาระการดำรงตำแหน่งบริหารงานปี พ.ศ.2563 – 2567)

พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ เลขานุการ และ หัวหน้างาน 5 สายงาน ร่วมในพิธีดังกล่าว และ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ที่เดินทางมามอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 51 ปี ประสบการณ์การทำงานด้านการสอนภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข (พ.ศ.2536-2539) สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งงานด้านบริหาร ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากมนุษย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก Ph.D.(Nursing) จาก University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท M.S.N. Adult Nurse Practitioner (Occupational Health Nursing) ) จาก University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสำคัญ อาทิ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว การรับภาวะเสี่ยงจากการทำงานและพฤติกรรมป้องกันของคนทำงานในกลุ่มเกษตรกรรม: แรงงานนอกระบบ และ ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นอกจากนี้ร่วมโครงการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า และ สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

อีกทั้งเขียนหนังสือ เอกสาร ตำรา ทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) Health Promotion and Risk Reduction การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing) APN การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยที่ผ่านมาเคยได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วาระการดำรงตำแหน่งบริหารงานปี พ.ศ.2563 – 2567) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ถือว่าเป็นคณบดีลำดับที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 60 ปี ก้าวขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ
บทความถัดไปอุตรดิตถ์ | สถานการณ์การค้าไทย-ลาวคึกคัก..ดุลการค้าเพิ่มขึ้น