หน้าแรก ข่าวทั่วไป กรมการจัดหางาน ป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศเชิงรุกเข้าถึงผู้นำท้องถิ่น..

กรมการจัดหางาน ป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศเชิงรุกเข้าถึงผู้นำท้องถิ่น..

107
0

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการป้องกันในมาตรการเชิงรุก ให้ความรู้และข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในระดับตำบล หมู่บ้าน ผ่านผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนและคนหางานทราบ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล เบาะแสของสาย/นายหน้าจัดหางานที่มีพฤติกรรมจะเข้ามาหลอกลวงคนหางานในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหลอกลวงคนหางานและปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจากกลุ่มมิจฉาชีพ

เนื่องจากรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้แรงงานไทยจำนวนมากต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากมีอัตราค่าตอบแทนสูง มีรายได้ส่งกลับมาให้ครอบครัว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ด้วยขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่มีคนหางานนิยมไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการป้องกันเชิงรุก เจาะกลุ่มเสี่ยง สร้างการรับรู้ในพื้นที่ที่มีการหลอกลวงสูง และลงพื้นที่ให้ความรู้ผ่านผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หวังเป็นสื่อกลาง ในการนำความรู้ที่ถูกต้องเผยแพร่สู่คนหางานโดยตรง


จากสถิติการร้องทุกข์ของคนหางาน ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีคนหางานร้องทุกข์ กรณีถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวง จำนวน 421 ราย รวมมูลค่าความเสียหาย 32,486,883 บาท มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน 245 ราย ประเทศที่คนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ตามลำดับ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีคนหางานร้องทุกข์ จำนวน 10 ราย ประเทศที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ นิวซีแลนด์ การ์ต้า ตามลำดับ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ ตรวจสอบว่าบริษัทจัดหางานดังกล่าว เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจริงหรือไม่ หรือตรวจสอบข้อมูลประเทศและตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ทั้งนี้ การไปทำงานต่างประเทศ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีเพียง 5 วิธี ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่ถูกนายจ้าง เอารัดเอาเปรียบ และได้รับการดูแล คุ้มครองตามกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทร. 0-5311-2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรม สวนสนุกดึกดำบรรพ์ ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
บทความถัดไปเชียงใหม่ | สทนช.ขึ้นเหนือเร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมใช้งานช่วงแล้งนี้