เชียงใหม่ | ด่วน!! รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน..ไปทำงานภาคเกษตร ในอิสราเอล

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ 15 ในตำแหน่ง คนงานภาคเกษตร โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 3. เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2540
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 5. ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
 6. ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
  ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลมีประวัติของคนงานที่เคยได้รับการจ้างงานในรัฐอิสราเอล และ หรือ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี – ภรรยา หรือมีบุตร บิดา หรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล โดยไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลคืนได้
 7. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่พร้อมสำหรับการทำงาน และสมัครใจไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาด ด้วน หรือ เกิน
 8. ไม่เสพสารเสพติด (หากทราบว่ามีการเสพสารเสพติดไม่ว่าผู้สมัครจะอยู่ระหว่างกระบวนการขั้นตอนใด ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผู้สมัครผู้นั้นจะขาดคุณสมบัติและถูกถอนชื่อออกจากโครงการฯ ทันที โดยไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลคืนได้)
 9. ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)
  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
 10. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.doe.go.th/chiangmai หรือ รับได้ ณ สำนักงานฯ)
 11. รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 12. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) โดยถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง จำนวน 2 ฉบับ
 13. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 14. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือ หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) จำนวน 2 ฉบับ
 15. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
  /7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 16. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 17. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญติดสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
 18. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี – ภรรยา จำนวน 2 ฉบับ
 19. สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า จำนวน 2 ฉบับ
 20. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 21. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่มีความประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2744-6 ทุกวันเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares