กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9-12 พ.ย 2563 ที่ผ่านมา วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายสโรช รัตนมาศ ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน( Fam Trip )ส่งเสริมการรักษาต่อยอดวัฒนธรรมไทยในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมได้จากโครงการการท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองได้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมไทย

โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนำผู้เข้าร่วมโดยคณะช่างภาพมืออาชีพ ศิลปินแห่งชาติ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ ร่วมด้วย อ.อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยสากล ร่วมสัมผัสความงามทางธรรมชาติ สื่อมวลชน หน่วยราชการท้องถิ่น Bloggers 

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดน่าน มุ่งหวังส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางเดินเชื่อมโยงกับเส้นทางใหม่โดยให้ชุมชนในจังหวัดน่านได้มีโอกาสนำเสนอปัญญาวิถีชีวิตรวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงามและมีความหลากหลายทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ขึ้นชมวิถีชีวิต ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านและนำเสนอประชาสัมพันธ์ในวงกว้างทั้งทางสื่อต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดน่านให้เผยแพร่

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนำต้นทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดน่าน  และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่ม C-POTและ ผลิตภัณฑ์รากวัฒนธรรม”ของดีบ้านฉัน”เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสทำงานร่วมกันโดยใช้งานวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนคนรุ่นใหม่ให้นำวิถีทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมรวมทั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

โดยมีพื้นที่ชุมชนที่สำคัญได้แก่

บ้านสกาด อำเภอปัว ชุมชนปลูกเมี่ยง ปลูกมะแข่น  ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม

ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ อ.ปัว จ.น่าน ศูนย์หัตถกรรมศิลปหัตกรรมเครื่องประดับเงินด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปี พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 

“วัดภูเก็ต” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต อำเภอปัว จ.น่าน จุดเด่นของวัดนี้คือมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา ทำให้เห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาดอยภูคาเป็นฉากหลังทอดตัวยาวจากเหนือไปใต้ได้อย่างสุดตระการตา

“วัดร้องแง”ตั้งอยู่ที่บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัวจังหวัดน่าน เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน 

วัดหนองแดง อัตลักษณ์ “ไทลื้อ” ณ บ้านหนองแดง 

วัดพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

วัดศรีมงคล(ก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2395 กราบไหว้พระเจ้าหยกเขียว สิงห์น่าน ที่ใหญ่ที่สุด อายุร้อยกว่าปี

วัดหนองบัว อ. ท่าวังผา จ.น่าน วัดเก่าแก่ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สัมผัสบรรยากาศล้านนาของชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว

บ้านศิลป์แผ่นดินล้านนา เรียกสั้นๆว่า “บ้านศิลป์ฯ” แสดงงานศิลปะที่รวบรวมจากศิลปะทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังมีคาเฟ่เพื่อเป็นพื้นที่แสดงงานศิลป์ของศิลปินหน้าใหม่ และงานศิลปะร่วมสมัย 

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ชุมชนคุณธรรมที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ชุมชนไทลื้อได้อพยพตามเจ้าเมืองมาไทยและยังคงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความเป็นไทลื้อ 

หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สถานที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ของศิลปินชาวน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งมีประวัติเชื่อมโยงถึงพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างเจดีย์บนเขาน้อย สักการะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน และชมทัศนียภาพของเมืองน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระประจำปีเถาะหรือปีกระต่าย มี อายุราว 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ตั้งอยู่ในบ้านหนองเต่า อ.ภูเพียง จ.น่าน

บ้านน้ำเกี๋ยน วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ดำเนินการก่อตั้งโดยชาวบ้านที่มีความร่วมมือในการลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมีต่างๆ ในครัวเรือน สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่การจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ชุมชนพวงพยอม  ชุมชนเล็กๆ ในเขตตัวอำเภอเมืองน่าน การทำอิญมอญโบราณแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัดพวงพยอม กับงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยโทนสีอันแปลกตา แตกต่างจากวัดทั่วไป อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของชุมชนนี้

วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ศิลปะล้านนาร่วมสมัย มีลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง ซึ่งเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน นับเป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะเมื่อมาเยือนเมืองน่าน

วัดหัวข่วง เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองน่าน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 20-22 มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามภายในพระวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะพุทธศิลป์แบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีต มีเจดีย์ทรงปราสาทหรือทรงเรือนธาตุ และหอไตรที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุข ใต้ถุนก่อทึบ คล้ายวิหาร เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏก และคำภีร์โบราณที่มีอายุหลายปี ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน

วัดพระธาตุช้างค้ำ เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายในนับเป็นปูชนียสถานอันทรงคุณค่าของจังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย จุดหนึ่งที่น่าใจไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ พุทธชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ โดยเฉพาะภาพภาพกระซิบรักบันลือโลก ของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เยี่ยมชมงาช้างดำ สมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ประวัติและความเป็นมา ภูมิรัฐศาสตร์ โบราณคดี และเรื่องรอบรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน สถานที่เก็บรวบรวมผ้าซิ่น เครื่องแต่งกาย ไทยวน ไทลื้อ-เมืองน่าน และชาติพันธุ์ต่างๆ ในอุษาคเนย์โดยผ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุด มีอายุมากกว่า 160 ปี ที่นี่ยังคงมีการทอผ้า ย้อมเส้นด้าย จากสีธรมชาติ คงกรรมวิธีในการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นลายล้วง ลายเก็บมุก ลายคาดก่าน รวมถึงซิ่นป้อง และซิ่นม่าน ของชาวไทลื้อ ซึ่งล้วนแต่เป็นลายดั้งเดิมของชาติพันธุ์ในน่าน ไม่ตำกว่า 2,000 ชิ้น 

ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองเตา ชุมชนต้นแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระประทานหัวใจทองคำ หอไตรปิฎก และชมต้นขะจาวอายุร่วมกว่า 700 ปี

อุทยานเสาดินนาน้อยอายุร่วมกว่า 10,000 ปี จากการทับถมของดินและกัดเซาะคของน้ำ คาดว่าที่นี่เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน 

บ้านกะหล๊กโฮมสเตย์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แหล่งเรียนรู้ชุมชน ตัวหนังสือล้านนา

วราภรณ์ผ้าทอ ศูนย์ผ้าทอของชุมชนบ้านดอนไชย เลือกซื้อผ้าทอสวยลายงาม

วัดบุญยืน สถาปัตยกรรมล้านนาเมืองเหนือ วัดคู่บ้านคู่เมืองเวียงสา 

“รอยพระบาทแรก ณ น่าน” ว่า วันที่ 16 มีนาคม 2501 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอสา อ.เวียงสา จ.น่าน

 เฮือนรถถีบ พิพิธภัณฑ์รถจักรยานของครอบครัวเต็งไตรรัตน์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการและความเป็นมาของจักรยานตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 โดยตัวจักรยานที่สะสมมีอายุตั้งแต่ 50 ปี

บ้านน้ำมวบ เป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอเวียงสา ที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติอันเงียบสงบ โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีของเทือกเขาหลวงพระบาง ชาวบ้านในชุมชนใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความเป็นมิตรอัธยาศัยดี

ข่าวมุมเหนือ / ไทยนิวส์ //ติดตามรีวิวได้ที่ เพจมุมเหนือรีวิว

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
#เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน
#จังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares