หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จัดงาน“เยือน ยล @ ชุมชนท่าศาลา เชียงใหม่” อนุรักษ์ของดีท่าศาลา

จัดงาน“เยือน ยล @ ชุมชนท่าศาลา เชียงใหม่” อนุรักษ์ของดีท่าศาลา

88
0

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2563 ที่วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทีมนักวิจัยสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา ผนึกกำลังจัดงาน“เยือน ยล @ ชุมชนท่าศาลา เชียงใหม่”(การทดลองจัดกิจกรรม)

โดยมีนายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเป็นประธานในการเปิดงาน รวมถึงผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ชุมชนท่าศาลาได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลา ปีงบประมาณ 2563 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยได้ดำเนินงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 90 วัน มีการทำงานร่วมกันของเทศบาลตำบลท่าศาลา งานการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ภายใต้การดำเนินงานของทีมนักวิจัย มุ่งเน้นการสืบสาน เพิ่มคุณค่า สร้างจุดต่างในการพัฒนาและอนุรักษ์ของดีท่าศาลา ให้เกิดมูลค่าแบ่งปันชุมชนและสังคมให้มีความสามัคคีมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โดยจะนำผลการประเมินที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดงานตานหลัวหิงไฟพระเจ้าในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 และบรรจุเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำปีที่สืบเนื่องในปฏิทินการท่องเที่ยวต่อไป

งาน“เยือน ยล @ ชุมชนท่าศาลา เชียงใหม่” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในการทำโคม และตุง การแสดงของชุมชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและวิหารล้านนา

ที่มีบันไดมกรคายนาครูปจะงอยปากนกแก้วหรือจะงอยปากครุฑ ที่ทรงคุณค่า มีอายุมากกว่า 300 ปีของวัดบวกครกหลวง

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี
ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ยืนยันพบผู้ป่วย COVID-19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่
บทความถัดไปน่าน | ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ผ่านมา 3 ครั้งยอดเงิน 47 ล้านบาท