หน้าแรก ข่าวการศึกษา เชียงใหม่ | โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จัดงานวันคริสต์มาสแด่น้องในโลกเงียบ

เชียงใหม่ | โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จัดงานวันคริสต์มาสแด่น้องในโลกเงียบ

111
0

วันนี้(23 ธันวาคม 2563) ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม งานวันคริสต์มาส ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมี คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

มีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ได้มีดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทประจำ และไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งการจัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประวัติความป็นมาของวันคริสต์มาสและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก เพื่อพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่านและเขียน

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นว่าการปั้นดินน้ำมัน การคัดลายมือภาษาอังกฤษ การจับคู่คำศัพท์กับภาพ การวาดภาพและระบายสีเทศกาลคริสต์มาสตามจินตนาการ

การทำป๊อบอับการ์ดอวยพรวันคริสต์มาส การแข่งขันประดิษฐ์ Snowman and Christmas Tree จากเศษวัสดุเหลือใช้และการแสดงบนเวทีของแต่ละระดับชั้น ซึ่งการจัดเรียนการสอนในปัจจุบันในยุค 4.0 นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเช่นแต่ก่อนแล้ว

ถือเป็นนโยบายทางด้านการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงทางด้านส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองให้ออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจ

พัชรินทร์ คันธรส ข่าวมุมเหนือ รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ ตรวจกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโควิด-19 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
บทความถัดไปชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26