หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

59
0

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติaที่ดี ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

นายสุรชาติ ภีระคำ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้ตระหนักว่าสังคมต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ดังนั้นผู้ด้อยโอกาส เด็กผู้ยากไร้ เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย หรือในระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษา สำหรับการเรียนดี แต่ขัดสน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 25 ปี ได้มอบทุนต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 185 ทุน ต่อปี

และสำหรับปี 2563 นี้ ทางมูลนิธิฯ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบทุนจำนวน 50 ทุน สำหรับมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

นายสุรชาติ ภีระคำ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต่อไปว่า จำนวนเงินที่นำมามอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนมาจาก 3 แหล่งทุนด้วยกัน คือ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จำนวน 15 ทุน ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน จำนวน 20ทุน และจากผู้มีจิตศรัทธา และคณะกรรมการสนับสนุนจำนวน 15 ทุน รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 50 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

สำหรับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก ประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระหว่างธนาคารสมาชิก เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมภาคเอกชน ชื่อ กกร.จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วยสมาชิกได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาเมือง และเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มาโดยตลอด

อีกทั้งยังมีบทบาทริเริ่มในการก่อตั้ง “มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ” อีกด้วย ผลงานเด่นเป็นที่ปรากฏ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จัดงานวันคริสต์มาสแด่น้องในโลกเงียบ
บทความถัดไปเชียงใหม่ | ขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร จาก ล่างสู่บน