หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | วางกฎเข้ม!!งานฤดูหนาว ไม่ปฏิบัติตาม ห้ามเข้าร่วมงานอย่างเด็ดขาด

เชียงใหม่ | วางกฎเข้ม!!งานฤดูหนาว ไม่ปฏิบัติตาม ห้ามเข้าร่วมงานอย่างเด็ดขาด

145
0

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1.กำหนดให้พื้นที่จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 เป็นเขตป้องกันโรค

2.ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องถูกคัดกรองไข้ และอาการผิดปกติ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือกตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน
3.ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยคิดคำนวณผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

4 บุคคลที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ให้งดเข้าร่วมงานเว้นแต่ จะมีใบรับรองผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง

5.ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องทำการลงทะเบียนการเข้าร่วมงานผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

6.ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น ห้ามเข้าร่วมงานอย่างเด็ดขาด

7.สำหรับแรงานต่างด้าวที่จดทะเบียนกับนายจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองว่ามิได้
เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเซียงใหม่ ในห้วง 15 วัน ที่ผ่านมา เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า กรณีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียนกับนายจ้าง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค คณะกรรมการโรคติดต่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดจุดให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี และจุดบริการอื่นๆที่กำหนด โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

8.กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอนวางมาตรการเข้ม ไม่สวมแมสห้ามเข้าภายในตลาดสดและถนนคนเดิน
บทความถัดไปลำพูน | พบศพทารกปริศนา ยัดใส่กระเป๋าเป้ ถูกนำมาทิ้งที่ในป่ารกใกล้สะพาน