หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะเปิดศูนย์ป้องกันโควิด ใช้มาตรการเข้มรับมืออย่างทันท่วงที

เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะเปิดศูนย์ป้องกันโควิด ใช้มาตรการเข้มรับมืออย่างทันท่วงที

31
0

วันนี้ (8 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดการประชุมคณะทำงานพิเศษ Covid-19 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต. อสม. และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมกันสรุปสถานการณ์ ในเขตพื้นที่ กำหนดมาตรการ 4 มาตรการรองรับ รวมถึงวางแผนการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการเฝ้าระวัง โควิด-19 ในเขตพื้นที่ คาดหวัง เมืองแม่เหียะปลอดโควิด -19 ประชาชนเกิดความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตประจำวัน


นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ปิดสถานที่มีความเสี่ยง และให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วัน รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการทำงานร่วมกับ ท้องที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังควบคุม โควิด-19 ให้เกิดการประสิทธิภาพสูงสุด นั้น เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต โควิด-19 ขึ้น โดยเริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 64 ได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ดังนี้

1.มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ให้ประชาชน เปลี่ยนจากตระหนก ให้เป็นตระหนัก รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง หันมาดูแลตนเอง และให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติตามประกาศต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างครอบคลุม

2.มาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ดำเนินการทำความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จัดเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค ให้แก่ชุมชน จัดระเบียบประเมินตลาด สถานประกอบการ ร้านอาหาร แคมป์คนงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุม

3.มาตรการเฝ้าระวัง ประเมิน ติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง Home Quarantine 14 วัน โดยคณะทำงานติดตาม ประเมินอาการผู้ที่กักตัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ ซักซ้อมจัดเตรียมรถและบุคลากร หากผู้กักตัวมีอาการเข้าข่ายต้องเดินทางไปโรงพยาบาล สรุปและรายงานผลดำเนินการทุกวัน จัดหา สนับสนุนอุปกรณ์ควบคุมโรคให้กับผู้กักตัว รวมถึงจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มที่จำเป็นหากผู้กักตัวขาดแคลน ขณะกักตัว 14 วัน

4.มาตรการกิจกรรมการเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากมีการระบาดในพื้นที่ โดยมีการวางแผนซักซ้อม ทำความเข้าใจ รวมถึงจัดบุคลากรเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางคณะทำงานจะได้ประเมินสถานการณ์ ทุกวัน และจะกำหนดมาตรการเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ และจะเปิดศูนย์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หากเกิดเหตุ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินงานอย่างทันท่วงที และปฏิบัติโดยเป็นแบบแผนเดียวกันทั้งตำบล และขอประชาชน ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ดูแลตนเองเป็นอย่างดี กินอาหารร้อน ใช้ช้อนตนเอง งดเว้นที่ชุมชน งดเดินทางไปต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ และจงเชื่อมั่น ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด และเราผ่านพ้นวิกฤติ ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน

……………………………………
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบเครื่องเรื่องกินอย่างครบวงจร
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน | ปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า สกัดโควิด -19