ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการทางไกล

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการทางไกล “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021” ผ่าน Zoom

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางไกล (Online) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021 ผ่าน Application Zoom

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ

การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และการเตรียมความพร้อมกับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งในผู้ป่วยและบุคลากร

โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตามบทบาทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กรต่อไป โดยมี พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสุขภาพ คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares