หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน ลำพูน | ชาว อ.ลี้ โศกสลด สิ้นแล้วพระเกจิดังนักพัฒนา“ครูบาพรรณ”

ลำพูน | ชาว อ.ลี้ โศกสลด สิ้นแล้วพระเกจิดังนักพัฒนา“ครูบาพรรณ”

180
0

เมื่อเวลา16.40 น วันที่ 2 ก.พ.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม พระครูพินิจสารธรรม หรือครูบาพรรณ พรฺหมเสโน อายุ 94 ปี พรรษา 73เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้ถึงแก่มรณภาพลง  ท่ามกลางความโศกสลดของบรรดาคณะสงฆ์ และลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชน ผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา โดยทั่วไปที่ทราบข่าว  พระครูบาพรรณ หรือพระครูพินิจสารธรรม เป็นศิษย์ก้นกุฏิของ “ พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ” เป็นพระนักพัฒนาและมีศีลาจริยาวัตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ดีงาม ที่เจริญรอยตามวัตรปฏิบัติ   ตามแบบอย่าง พระครูบาเจ้าศรีวิไชย  อดีตนักบุญแห่งล้านนา  และเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของ เมืองลี้

ประวัติพระครูพินิจสารธรรม ( ครูบาพรรณ พรหมเสโน )สถานะเดิม พระครูพินิจสารธรรม มีนามเดิมว่า พรรณ์ นามสกุล แหงมมา เป็นบุตรของพ่อแก้ว แม่จันทร์ แหงมมา เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2471 ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ต่างมารดา 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน บิดา-มารดามีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงดูครอบครัวตามอัตภาพ แต่มีความศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา เมื่ออายุได้ 17 ปี บิดานำมาถวายตัวเป็นศิษย์พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ ( ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ) ผู้มีศักดิ์เป็นน้าชาย ได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระภาษาล้านนา ในสำนักของพระครูบาเจ้าชัยยะวงศา มาโดยตลอด
 นายพรรณ์ แหงมมา ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ขณะเมื่ออายุได้ 19 ปี โดยมีพระครูสุริยสมานคุณ ( ครุบาคำสุข สุริโย ) วัดบ้านแวน เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท
สามเณรพรรณ์ แหงมมา ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุได้ 21 ปี   เมื่อวันที่ 2พฤษภาคม พ.ศ. 2492  ณ พัทธสีมาวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีพระครูสุริยสมานคุณ ( ครูบาคำสุข สุริโย ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแปงอินฺทวํโส วัดป่าหก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระโต ธมฺมชโย วัดพวงคำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า พรฺหมฺเสโนภิกขุ

การศึกษาและปฏิบัติธรรมเมื่อได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระครูท่านได้รับการศึกษาเล่าเรียนอักขระวิธีภาษาล้านนา  บททำวัตรสวดมนต์ การเจริญสมาธิธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน ข้อวัตรสิกขาบทต่างๆ ในสำนักของครูบาเจ้าชัยยะวงศามาโดยตลอด ได้ติดตามท่านครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุตามสถานที่ต่างๆ ทำให้พระครูบาพรรณ มีความชำนาญในการก่อสร้างการพัฒนา การปฏิบัติธรรม และมีประสบการณ์ในชีวิตสมณเพศอย่างสูงส่ง
วิทยฐานะทางสามัญศึกษา พ.ศ. 2483จบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ ( ป. 4 ) จากโรงเรียนบ้านก้อหนอง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งทางราชการได้มาทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในตำบลลี้วิทยฐานะทางพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2497 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2500 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

– 24 ธันวาคม 2497ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน– 30ธันวาคม 2526ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทราย – ก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน– 6 กรกฎาคม2530ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทรายเขต 2 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน– 23 พฤษภาคม 2543ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นอกจากนี้พระครูบาพรรณ ท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากงานปกครองคณะสงฆ์ ก็คืองานศึกษา และงานเผยแผ่ ดังนี้คือ— เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
— เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนาทรายเขต 2
— เป็น กรรมการบริกหารงานการศึกษาประจำโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
— เป็น กรรมการบริหารงานศึกษาประจำโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
งานสาธารณะประโยชน์
พระครูพินิจสารธรรม ได้ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตนเจริญรอยตาม ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ผู้เป็นอาจารย์มาโดยตลอด ได้อุตสาหพยายามชักนำพระภิกษุสามเณร และศรัทธาประชาชนทำการบูรณะพัฒนาวัดวาอารามต่างๆ โดยเฉพาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และวัดนาเลี่ยง ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณร จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นวัดมีพระสงฆ์ พระครูท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้ทำการก่อสร้างและพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆมากมาย
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติแผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลี่ยง และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร และเยาวชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาของตนเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป ผลงานเกี่ยวกับการศึกมีดังนี้ คือ
– จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม โดยเปิดดำเนินการในนามสาขาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพวงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
– จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
– มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และเด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี
สมณะศักดิ์5 ธันวาคม 2522


ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งประทวนสมณศักดิ์พระอธิการพรรณ์พรฺหมฺเสโน เป็นพระครูชั้นประทวนสมณะศักดิ์
5 ธันวาคม 2529ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ ถวายพระครูพรรณ์พรฺหมฺเสโน เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูพินิจสารธรรม    เมื่อพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ ( พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ) ได้มรณภาพลงไป เจ้าคณะอำเภอลี้และทางการคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้พระครูพินิจสารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจนกระทั่งมรณภาพ.

       วัชรพงษ์ อินต๊ะนนท์/ลำพูน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ลำพูน| หนุ่มลำปาง ขับเก๋งมุ่งหน้า จะไปหาสาวคนรักที่เชียงใหม่ แต่ต้องถึงคราวดับ..
บทความถัดไปเชียงใหม่ | ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ จำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างรายได้