เชียงใหม่ | ปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใน 50 ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : 1T1U)

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : 1T1U) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T

โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการจ้างงานภายใน 50 ตำบล ครอบคลุม 6 จังหวัด

ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่1) จำนวนกว่า 1,000 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน และได้ฝึกทักษะที่หลากหลายดังนี้

1.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณการของกระทรวงมหาดไทย 2.การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่(ร่วมกับ ศบค.) 3.การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร)

4. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 11 เดือน ภายในการปฐมนิเทศยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ได้รับจ้างงานก็จะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน 50 ตำบลเป้าหมายของจังหวัดต่างๆต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares