เชียงใหม่ | ประติมากรรมตุงใยคนยอง “อินหวัน กับจั่นตา ” ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล

ช่วงเย็นวันนี้(6 มีนาคม 2564) ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงานโครงการเทศกาลศิลปะจากรากสู่ร่วม สีสันตุงใย สายใยชุมชน ครั้งที่ 1และส่งมอบประติมากรรมตุงไยคนยอง “อินหวัน กับจั่นตา ”

โดย อาจารย์เนติ พิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล มี รศ.ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยมี พระครูถิรบุญวัฒน์ (มงคล ฐิตมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดป่าตาล, นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่,นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ร่วมเป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ,รองคณบดีและ อาจารย์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,ครูภูมิปัญญา,และประชาชนในชุมชนวัดป่าตาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งพิธีเปิดโครงการและส่งมอบประติมากรรมตุงใยคนยอง “อินหวัน กับจั่นตา ” ผลงานประติมากรรมโครงการเทศกาลศิลปะจากรากสู่ร่วม สีสันตุงใย สายใยชุมชน ครั้งที่ 1 และได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนอุดหนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดปาตาล เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง และคณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยอง สู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ในรูปแบบศิลปะตุงใยร่วมสมัย พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยอง และสร้างรายได้ในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากรากสู่ร่วม ให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาและต่อยอดสร้าง รายได้และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยนำเสนอแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบ นิทรรศการ ภายใต้งาน “เทศกาลศิลปะจากรุ่นสู่ร่วม สีสันตุงใย สายใยชุมชน ครั้งที่ 1 และใน ภาคเช้าได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตุงใยและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากตุงใย จากศิลปิน ร่วมสมัยล้านนา

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล นักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักเรียนโรงเรียนวัดป่าตาล นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากตุงใย และได้ร่วมติดตั้งแสดงในบริเวณวัดป่าตาลแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป

คลิปวีดีโอ

นที บุญมี ข่าวมุมเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares