เชียงใหม่ | ปิดท้ายกิจกรรมขยายผล(ออนไลน์) Smart Gen Smart Media

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์.ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมสถาบันสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (วัดเจดีย์หลวง) เมตตาให้เกียรติกล่าวโอวาทแด่แกนนำยาวชนเชียงใหม่และมอบเกียรติบัตรขอบคุณที่ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แด่ทีมวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริง สถานการณ์โควิด-19 ระลอก3 เดือนเมษายน 2564” แก่วิทยากร 4 ท่านคือ


1.นายนที บุญมี
2.นายจิราพันธุ์ ตันกุล
3.นายธิติพงศ์ ปุตตากลม
4.นางสาวพัชรินทร์ คันธรส

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามกรอบโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ได้ถวายของที่ระลึกจากโครงการฯ ซึ่งจัดกิจกรรม เพื่อแกนนำนักศึกษา โดยคัดเลือกสถาบันละ 20 คน จาก 3 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ศบค.เชียงใหม่ ตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในจังหวัดเชียงใหม่

Smart Gen Smart Media
ปิดท้ายกิจกรรมขยายผล(ออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

  • นายณิชภูมิ ชัยอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร วายุฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด บรรยายหัวข้อ “สื่อสารสร้างสรรค์อย่างมีพลัง” และวิพากษ์ผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 10 เรื่อง ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่
    ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้ทรงคุณวุฒิ) /ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ

ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. การตัดสินและคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดย
คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน)ได้แก่
1.นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ : ประธานคณะกรรมการ
2.นายธนชัย เทศะแพทย์ ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews)/ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ : กรรมการ

  1. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ : กรรมการ
    ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

การจัดกิจกรรมขยายผล(ออนไลน์) ผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจ SMART GEN SMART MEDIA และ มมร ล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ผลการประกาศสื่อสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คือ
ผลงานชื่อ : Check Sure Share. จัดทำโดย
1.นายสมเหน่ ลุงสวย สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
2.นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
3.Mr.Harka Magar สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
4.นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนสื่อสร้างสรรค์ 3 ผลงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด–19 ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่” ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่
ชื่อผลงาน : “รู้ทันข่าวปลอม”
1.นางสาวปริญญาพร บุญลือ ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
2.นายวินัย ริวไสวโดยคีรี
ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ผู้เสพข่าว”
-นางสาวพิไลวรรณ
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ป้องกันโควิด-19 ที่ถูกวิธี”
1.นายสมบุญ ทวินันท์ภูธร สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
2.นายบิ๊กที วิมุตวโรตม์
สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares