หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศผลการตัดสินสื่อสร้างสรรค์ (ออนไลน์) 3 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่

ประกาศผลการตัดสินสื่อสร้างสรรค์ (ออนไลน์) 3 สถาบันอุดมศึกษาในเชียงใหม่

105
0

ประกาศผลการตัดสินสื่อสร้างสรรค์ (ออนไลน์) หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด – 19” ของโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ (SmartGenSmartMedia)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษาด้าน Soft Skill ร่วมกันของ 3 สถาบันอุดมศึกษา

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 (ประชุมออนไลน์) เวลา 13.00-14.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินสื่อสร้างสรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน) 3 คนคือ
1.นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์
-ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่
2.นายธนชัย เทศะแพทย์
-ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews) / หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
3.นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว
-ผู้จัดการ “เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์” /กรรมการสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ประเทศไทย
ร่วมกันทำหน้าที่ตัดสินผลงานชนะเลิศ (หนึ่งเดียว)จากผลงานชนะเลิศระดับสถาบัน เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในโอกาสต่อไป

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประกอบด้วยคณะทำงานจาก 3 สถาบัน รวม 6 คน คือ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

2.อาจารย์นีรนาท ตาจุมปาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

3.ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

4.รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

5.พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

6.อาจารย์กิตติคุณ ภูลายยาว
หลักสูตรการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

โดยมีฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่จัดการประชุม รวบรวมคะแนนการตัดสิน อีก 3 คนคือ

  1. นางสาวรุ่งทิวา. เต็มแว่น
    2.นางสาวจุรีพร. สุดใจ๋
  2. นางสาวนีร. ตาจุมปา

ผลการตัดสิน ปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศคือผลงาน Check Sure Share ของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จัดทำโดย
1.นายสมเหน่ ลุงสวย สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
2.นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
3.Mr.Harka Magar สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
4.นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนรางวัลชนะเลิศ ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คือผลงาน :ผู้เสพข่าว
จัดทำโดย นางสาวพิไลวรรณ ประจักษ์พนา สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุตรดิตถ์ | ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงสุด!! วันเดียว 110 ราย เสียชีวิต 1 ราย
บทความถัดไปม.แม่โจ้ ร่วมแถลง สมุนไพรกระชายขาว อาหารเป็นยาช่วยเสริมภูมิต้านโควิด-19