หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัวแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดตัวแผนกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ

100
0

เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ การมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกด้านเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากต้องการให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมไปถึงความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายเพราะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”

วิทยากรรับเชิญได้แก่ นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ) คุณเบญจมาภรณ์ ฉายานนท์ ที่ปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คุณประมาณ จรูญวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งเพื่อสื่อสารและวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 13 (พ.ศ.2566-2570) ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะฯ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ

โดยเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (พร้อมมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

สำหรับแผนกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนจากนี้ไปอีก 5 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวทางของ VPROUD (พ.ศ. 2566-2570)

V – Vision Driven
Academic and Research Leader
International Recognition

P – Professional Graduates
Globally Employable
Creative and Innovation
Leadership & Growth Mindset

R – Research Wisdom
Innovation/High Impact Research Driven
Research Visibility

O – Offering Healthcare Sustainability
Integrated Health Service Delivery

U – Unifying Stakeholder
Trusted and Respected School

D – Development Oriented
Competent and Engaged Workforce
Digitally Integrated Workplace
Quality Focused Management

V มุ่งสู่สากล

 • เป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัย
 • เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

P ฝึกฝนบัณฑิต

 • สร้างบัณฑิตให้
  (1) สามารถทำงานได้ทั่วโลก
  (2) มีความคิดแบบสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม
  (3) มีภาวะผู้นำและมีแนวความคิดแบบเติบโต

R ผลิตงานวิจัย

 • ขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานวิจัยคุณภาพสูง
 • ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์

O ให้บริการสังคม

 • ส่งมอบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ

U สั่งสมชื่อเสียง

 • สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนับถือ

U สั่งสมชื่อเสียง

 • สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนับถือ

D เคียงคู่ธรรมาธิบาล

 • พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและมีความผูกพันต่อองค์กร
 • บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
 • บริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพ


.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ปรับปรุงแลนด์มาร์คของเมือง ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูเมือง ผ่านกระบวนการธรรมชาติบำบัด
บทความถัดไปพะเยา | อดีตข้าราชการปลูกผักเชียงดาปลอดสารพิษ สร้างรายได้ปีละเกือบ 4 แสน