หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ทำบุญและสืบชะตา ครบรอบ 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ทำบุญและสืบชะตา ครบรอบ 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

226
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี และ วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดดับภัย จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา

หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณอานนท์ จินดาธรรม บุคลากรดีเด่น สายบริการ ได้แก่ คุณพิมพ์พร ทรัพย์เหม บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คุณนุชนาท สุพรรณอุดม และ บุคลากรดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คุณสมพิศ สุพรศิลป์ รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป

นอกจากนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบเข็มที่ระลึกแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คุณอนุสรา เลิศชนะธาดากุล และ คุณจิตราภรณ์ ใจปวน หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง “60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ ผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น จาก องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี รางวัลอาจารย์ต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ (Exemplary Award) จาก ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565

ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณสายทอง คำป้อ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริการ ประจำปี 2564

ในช่วงท้าย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาตบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่ สุดปัง!! นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 500 เปอร์เซนต์ หลังปลดล็อค
บทความถัดไปปิดฉากอย่างสวยงาม กิจกรรม Bigo Live x B Agency Runway Project ที่เชียงใหม่