หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ เตรียมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 3 -11 ธ.ค. 2565 กระจายทั่วเมืองเชียงใหม่

เตรียมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 3 -11 ธ.ค. 2565 กระจายทั่วเมืองเชียงใหม่

239
0

วันนี้ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ สศส. เชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ ได้มีการจัด สัมมนาผู้เข้าร่วมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Exhibitors’ Seminar) ในทิศทางการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครื่อข่าย ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

โดยมี คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่,-คุณจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพงเข้าร่วมสัมมนาพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มีกำหนดจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 ภายใต้หัวข้อ “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ในวันที่ 3 -11 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านท่าแพ ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่

ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ประกอบกับสภาพสังคมและปัจจัยแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการพัฒนาประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศและทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนา และรับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทศกาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างเครื่อข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและชุมชน โดยเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทดลองเพื่อเปิดโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้และนพบแนวทาง หรือเครื่องมือใหม่ในการนำมาปรับใช้ หรือขยายผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในแต่ละประเด็นปัญหาผ่านการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ประกอบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในหัวข้อ”Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างรายได้และเกิดการจ้างงานใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจท้องถิ่นภาคเหนือและย่านสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปีนี้ 2565 เทศกาลฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักสร้างสรรค์ ทดลองใช้งานศิลปะ งานออกแบบ ดนตรี งานหัตถกรรมและอื่นๆ ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ มีผู้เข้าร่วมชมเทศกาลฯ จำนวนมากกว่า 130,000 คน และสร้างมูลค่าให้ทางเศรษฐกิจกว่า 485 ล้านบาท

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดแนวทางการดำเนินการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 ร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น นักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ชุมชนและช่างฝีมือ ในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือให้เข้มแข็งและเติบโตได้

มีการแบ่งกลุ่มเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมการกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่
กลุ่มที่ 1: Design Showcases โดย คุณน้ำฝน ยุรยาตร์สัมพันธ์
กลุ่มที่ 2: Talks Workshops & Event โดยคุณวาริญา บุญฤทธิ์
กลุ่มที่ 3: POP MARKET โดย คุณจิรายุ มิถอย

ซึ่งในปีนี้กิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลฯ มุ่งเน้นการนำเสนอแนวทางทดลองการแก้ไขประเด็นทางสังคมผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ องค์กรและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของย่านสร้างสรรค์และส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยมีโจทย์การพัฒนาแนวคิดของแต่ละกิจกรรมดังนี้

1. ประเด็นทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย

3. ศิลปะการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์

4. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบองค์รวม

5. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 6.แนวทางการรับมือและแก้ใขปัญหาาสิ่งแวดล้อม

ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา จัดงาน “เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ พะเยามีดี” นิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชน
บทความถัดไปSUN คว้ารางวัลดีเด่น “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน” (กศน.) ระดับประเทศ ประจำปี 2565