หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณะพยาบาล มช. จัดโครงการจิตอาสาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาล มช. จัดโครงการจิตอาสาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วันพยาบาลแห่งชาติ

142
0

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มะเร็งเต้านม พิษภัยในสตรีที่ป้องกันได้”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจเต้านมของบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” โดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ

นอกจากนี้ได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย โดยมีทีมอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาพร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ร่วมให้คำแนะนำ ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

ปัจจุบันมะเร็งเต้านมถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของหลายประเทศทั่วโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.2 ล้านคน เสียชีวิตราว 680,000 คน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในเดือนตุลาคมของทุกปีองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม

สำหรับประเทศไทย มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย แต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 17,043 คน หรือคิดเป็น 47 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตถึง 13 คนต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาด้วยเคมีบำบัด และการรักษาด้วยฮอร์โมน หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกันโดยทีมแพทย์จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ระยะและการลุกลามของโรค สุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย เป็นต้น

เพื่อการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน แต่ก็เป็นมะเร็งที่หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นมีโอกาสรักษาหายและอัตราการรอดชีวิตสูง ดังนั้นการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจให้พบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนเพื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านม และได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วันหยุดนี้ชวนเด็กๆ มาเที่ยวฟรีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ 23 ตุลาคม 65 วันปิยมหาราช
บทความถัดไปจัดพิธีน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 122 ปี