อาจารย์คณะพยาบาล มช. เจ๋ง.. ประดิษฐ์ HAPPY รับ PM 2.5

ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร เเขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน เเละ ก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อหายใจที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เข้าไปจะเข้าถึงถุงลมในปอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการรวมถึงการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร  อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำนวัตกรรมเครื่องกรอง HAPPY ด้วยแผ่น HEPA

นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน  อีกทั้งสามารถดำเนินการจัดทำด้วยตนเองมีต้นทุนต่ำ แต่ประสิทธิภาพการทำงานสูง และสามารถนำไปเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ต่อไป 

นวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค จากศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 1 ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เรื่อง “เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ขั้นเตรียมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองรูปแบบต่างๆ
– ค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีการศึกษาไว้จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และทำการเปรียบเทียบคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
– ติดต่อหน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือนวัตกรรม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น และอภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในทีม เพื่อประยุกต์ความรู้จากการค้นคว้าให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
– จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากร้านค้า และการบริจาคจากหน่วยงานที่สนใจ

อุปกรณ์ ประกอบด้วย
– ถังปี๊บเปล่า
– ปากกาเมจิก
– แผ่นกรอง Hepa
– ตีนตุ๊กแก
– เทปกาวพันสายไฟ
– ปืนกาว
– พัดลม 220 V

ขั้นดำเนินการ

1  เตรียมอุปกรณ์
2. ต่อพัดลมกับสายไฟเข้าด้วยกัน
3. วางสะดึงทาบ แล้วเจาะเป็นช่องวงกลมตามขนาดสะดึง
4. เจาะทั้ง 2 ด้าน และช่อง 4 เหลี่ยมข้างหน้า
5. ยึดสะดึงตัวในติดกับตัวปิ๊บ
6. ติดตีนตุ๊กแก วางตามแนวขอบสี่เหลี่ยม
7. ตัดบอร์ดเป็นช่องสี่เหลี่ยมใส่แผ่นกรอง HEPA
8. ยึดติดกับแนวตีนตุ๊กแกที่ทำไว้
9.  ตัดแผ่น HEPA ขนาดวงกลมตามขนาดสะดึง และยึดด้วยสะดึงตัวนอก
10. ได้นวัตกรรมเครื่องกรองฝุ่น pm 2.5

สามารถนำกล่องเครื่องกรอง Happy ด้วย แผ่น Hepa ไปวางตามห้องขนาดต่างๆ ที่ใช้เป็นประจำ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องประชุม ในช่วงเดือนที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562)  ช่วยกรองฝุ่นให้อากาศภายในห้องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป วัสดุที่ทำหาได้ง่ายในบ้าน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงยังจัดเก็บง่าย สามารถนำมาใช้ได้อย่างยาวนาน และการเปลี่ยนแผ่นกรอง Hepa ไม่ยุ่งยากสามารถเปลี่ยนได้เองตามความจำเป็น นับเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย ต้นทุนต่ำ และประสิทธิภาพสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares