คณะพยาบาลศาสตร์ มช. พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย..

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ” 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะประธานบริหารแผนงานวิจัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมกับทีมคณะนักวิจัยของชุดโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

การดำเนินการชุดโครงการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ รูปแบบการบริหารจัดการแผนงานการบริการมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Destination) ศึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน กำหนดแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาศักยภาพสูงกลุ่มกอล์ฟ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิ่ง จักรยาน และศิลปะมวยไทย ที่สอดคล้องกับการความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสปาในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาที่มีมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายจากการดำเนินการศึกษาวิจัย ได้แก่ โมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการบนฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนระบบการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพของไทยสู่การเป็น Global Wellness Tourism Destination ชุดแผนงานวิจัยฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1  การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย
โครงการที่ 2 การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก
โครงการที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล 
โครงการที่ 4 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 5 การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพในระดับสากลด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย

การประชุมเพื่อสรุปผลงานของแผนงานวิจัยฯ ในครั้งนี้มุ่งหวังให้นำผลของการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนไปใช้ประโยชน์ผลต่อการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพของประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนยุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมด้านสปาและกีฬาไปใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสปาและกีฬาของประเทศ ส่งเสริมพร้อมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เพิ่มขึ้น เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

สำหรับผู้ประกอบการสปา สมาคมสปา สมาพันธ์สปา และด้านกีฬา ชุดความรู้ใหม่ทั้ง 5 ชุดยังนำไปใช้ในการจัดการให้บริการด้านสุขภาพ สปาและกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีความยั่งยืน ที่สำคัญเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้นในด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กระจายรายได้ทั่วถึงทัดเทียม โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการท่องเที่ยว อันได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและสภาอุตสาหกรรม อีกทั้ง สมาคม สมาพันธ์ สปาและการกีฬายังสามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้คาดว่าประเทศมีทิศทางการลงทุนและนำมาซึ่งการร่วมทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนำเงินตราเข้าสู่ประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares