หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เปิดตัวโลโก้โครงการ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง

เปิดตัวโลโก้โครงการ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง

217
0

เปิดตัวโลโก้โครงการ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง (Youth Stand up Against Corruption )พร้อมจัดระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้จัดโครงการเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานความซื่อสัตย์ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 2.สร้างเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ 3. เฝ้าระวังการทุจริตจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) 4. สามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ในการรณรงค์ ป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ดังนั้น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 (ค.ศ. 2000) ยึดปรัชญา “ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม” และยึดมั่นนโยบายด้าน “การให้แบบพี่ให้น้อง” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3)โรงเรียนสารภีพิทยาคม 4) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 5) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 6) โรงเรียนสองแคววิทยาคม 7) โรงเรียนสันติสุข

รวมถึง “การให้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน” ได้แก่ สถาบันสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ 😎 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 9) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3 แห่ง คือ 10) มหาวิทยาลัยพายัพ 11) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 12) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวคือ สถาบันการศึกษา ทั้ง 12 แห่ง อันเสมือนพันธมิตร ดุจกัลยาณมิตร ที่เคยทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมที่จะผลักดัน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์มุ่งหวังให้เยาวชนเชียงใหม่ตระหนักรู้ มีจิตสำนึกที่ดี เกิดความเชื่อมัน ศรัทธาต่อการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประกอบด้วย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่/
ประธานโครงการฯ

2.นางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น
รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา/
รองประธานกรรมการ

3.อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์/ กรรมการ

4.นางสาวจุรีพร สุดใจ๋
เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา/ กรรมการและเลขานุการ

5.นางสาวญาณินท์ ตระกูลสกลพัฒน์ นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.บงกช กล่าวทิ้งท้ายว่า โลโก้โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวนีร ตาจุมปา บุตรีของอาจารย์เสวตร์ -อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา
การศึกษา :
ป.4-ม.3 Mountain Cambridge School ประเทศ แอฟริกาใต้
ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
ม.4-ม.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
ปี 1-ปี 4 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร
ตำแหน่ง
-ดาวมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ปี 2560
-ดาวคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2560
-นักแสดงสังกัด บริษัท วายุฟิล์มโปรดักชั่น จำกัด : ผลงานการแสดง แซ้ปแสบโลกแตก. อาถรรพ์ยันต์มหาเสน่ห์
-นางแบบรีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิว/คลินิคดูแลผิว
-พิธีกร(สองภาษา)
ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการร้านปริ้นส์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, กราฟฟิกดีไซเนอร์

นางสาวนีร กล่าวว่า แนวคิดและความหมายโลโก้ สื่อให้เห็นว่า มือขวาสีขาวที่บริสุทธิ์ของเยาวชน
กำหมัดแน่นเพื่อแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคมไทย ที่จะไม่ทนต่อการโกง นั่นเอง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฐมนิเทศมอบนโยบาย
บทความถัดไปละอ่อนเมืองพะเยาใส่ใจสุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษ จากโรงเรียน สู่ บ้านสู่ชุมชน