หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ข้อเสนอจากสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 แบบเด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน

ข้อเสนอจากสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 แบบเด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน

143
0

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค.เชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพ เป็นกระบอกเสียงของเด็กและเยาวชน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาดังกล่าว ให้ได้รับทราบถึงแนวทางที่เด็กและเยาวชนได้ระดมความคิด เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและดำเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน”

​สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา นำไปสู่ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญของเด็กและเยาวชน โดยมีประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าสนใจได้ แยกประเด็นปัญหาได้ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่

 1. ประเด็นปัญหาด้านการศึกษา
 2. ประเด็นปัญหาด้านสวัสดิการและความเหลื่อมล้ำ
 3. ประเด็นปัญหาด้านเพศและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 4. ประเด็นปัญหาด้านความรุนแรงในสังคม
 5. ประเด็นปัญหาด้านยาเสพติดและอบายมุข
 6. ประเด็นปัญหาด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

กลุ่มเป้าหมาย คือเยาวชนเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ได้แก่
-ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 22 คน
-ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 4 คน
-ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 13 คน
-ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ จำนวน 2 คน

 • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จำนวน 4 คน
  -ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 1 คน
  -ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จำนวน 1 คน
  -ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 1 คน
  -ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จำนวน 2 คน

โดยมี นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
และนางสาวจิณณา ผลดี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน
รับฟังข้อเสนอแนะจากสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะนำเสนอข้อเรียกร้องและเสนอแนะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เบื้องต้นข้อเสนอดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำเสนอต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดเผยว่า ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับวาระด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมในคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วิถีชุมชน คนแม่ฮ่องสอน จองพาราสีรุ้ง เอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่ทาวน์บ้านผาบ่อง
บทความถัดไปสยามทีวี ดิจิตอลสโตร์ เอาใจคอไอโฟน เปิดตัว iPhone 13 Series สุดยอดเทคโนโลยี