หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ผู้ว่าฯถกสภาลมหายใจเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

ผู้ว่าฯถกสภาลมหายใจเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

193
0

เสนอขอให้สนับสนุนจัดทำ “แผนชุมชน” และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว เชื่อมโยงเมืองกับป่า

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ

โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้เสนอขอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย นอกเหนือจากคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ในแต่ละด้าน และเกิดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในปีต่อไป

นอกจากนี้ ยังขอให้มีการสนับสนุนการจัดทำ “แผนชุมชน” ที่ขยายผลจาก 12 ตำบลนำร่อง ที่ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขับเคลื่อนมาแล้วเมื่อปีก่อน โดยให้ขยายผลทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องการควบคุมและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในป่าผลัดใบ, การทำแนวกันไฟโดยชุมชน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านแอปพลิเคชัน FireD

ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีการกระจายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ให้เข้าถึงชุมชนให้พร้อมและทันต่อฤดูฝุ่นควัน ขณะที่ในเขตเมือง ก็ขอให้มีการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวที่จะเชื่อมเมืองกับป่าเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อเสนอและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในปีต่อไป สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สช. เดินหน้าขับเคลื่อน สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)
บทความถัดไปจัดเวทีสัมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC