หน้าแรก ข่าวทั่วไป สช. เดินหน้าขับเคลื่อน สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

สช. เดินหน้าขับเคลื่อน สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

238
0

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2566 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมคณะทำงานสุขภาวะ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสุขภาวะ เขตต่างๆ 13 เขต จากทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ได้ทาง สช.ได้มีการชี้แจง เรื่อง “การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)โดยมีประเด็นชี้แจงดังนี้ 1. เรื่อง “การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)”โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2. เรื่อง “กระบวนการรับสมัคร ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม”โดย ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3. เรื่อง “ความสำคัญของการเป็น คสช.”โดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 4.เรื่อง “แผนการประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)”โดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)และ น.ส.ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.)

คลิปวีดีโอ

ซึ่งกลไก คสช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยเมื่อครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งจะมีการสรรหาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข 6 คน และ 3. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 คน ซึ่งเริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-14 ก.ค. 2566

คสช. เป็น กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการที่คำนึงถึงสุขภาวะของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความสามารถมาร่วมกันสมัครเข้ารับเลือกเป็น คสช. ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ ร่วมกับรัฐบาลใหม่ต่อไป.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ตะลึง…พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์บนเทือกเขาสูง
บทความถัดไปผู้ว่าฯถกสภาลมหายใจเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน