หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เปิดบ้าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สานสัมพันธ์เครือข่าย” เพิ่มช่องทางข่าวสารสู่ประชาชน

เชียงใหม่ | เปิดบ้าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สานสัมพันธ์เครือข่าย” เพิ่มช่องทางข่าวสารสู่ประชาชน

187
0

PRD3 Open House : สานสัมพันธ์เครือข่าย” เพิ่มช่องทางข่าวสารสู่ประชาชน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) ที่ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่18 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คือการนำข้อมูลข่าวสารจาก “ภาครัฐและรัฐบาล” ไปยัง “ประชาชน” เปรียบเสมือนเป็นโฆษกของ 20 กระทรวง ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่ออย่างรวดเร็ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารสู่ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ผ่าน 13 เว็บไซต์หน่วยงาน เพจ Facebook 34 เพจ ที่มีผู้ติดตามเพจรวมทั้งหมดจำนวนมากกว่าล้านคน และเพลตฟอร์มล่าสุด TikTok ที่มียอดเข้าชม มากกว่า 17 ล้านครั้ง

ในวันนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดงาน “PRD3 Open House : สานสัมพันธ์เครือข่าย” ขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และร่วมกันขับเคลื่อนวาระสำคัญ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ ขยายผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมงาน

รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชน ผ่านกลุ่มไลน์ “สโมสรคนสื่อ สปข.3” ส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องเป็นประโยชน์ สู่พี่น้องสื่อมวลชน เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเสนอข่าวสารสู่ประชาชน

“สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อน งานประชาสัมพันธ์ทุกมิติ เพื่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และความสุขของประชาชนต่อไป”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศกาลชมสวน 2566ภายใต้แนวคิด “แอ่วสุขใจ I wanna be (e)” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
บทความถัดไปเปิดประชุมสุดยอดนวัตกรรมโซลาร์ครั้งแรกที่เชียงใหม่ อนาคตสดใสของพลังงานสะอาดไทย