หน้าแรก ข่าวการศึกษา เชียงใหม่ | ประเดิมจัดสถาบันแรกมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ “เรียนรู้เท่าทันสื่อ”

เชียงใหม่ | ประเดิมจัดสถาบันแรกมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ “เรียนรู้เท่าทันสื่อ”

289
0

โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”(SMART GEN SMART MEDIA)ประเดิมจัดสถาบันแรกคือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระดมวิทยากรมืออาชีพเสริมความแกร่ง ด้านการรู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริง ในสถานการณ์โควิด-19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ปีงบประมาณ 2564  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแกนนำนักศึกษา โดยคัดเลือกสถาบันละ 20 คน จาก 3 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีการประชุมสรุปจัดกิจกรรมร่วมกัน หลังสถานการณ์โควิด-19  ระลอก 3 เดือนเมษายน 2564  กล่าวคือ จากเดิมเป็นกิจกรรมการเข้าค่ายรวมทั้ง 3 สถาบัน ปรับเปลี่ยนเป็น จัดแยกในแต่ละสถาบันต้นสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ โควิด-19  รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 3 วัน

ศุกร์ที่ 25 – เสาร์ที่ 26 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ศุกร์ที่ 9 – เสาร์ที่ 10 ก.ค.64 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ศุกร์ที่ 16 – เสาร์ที่ 17 ก.ค.64 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วิทยากรมืออาชีพ ที่ให้เกียรติตอบรับเป็นวิทยากร โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”(SMART GEN SMART MEDIA) ได้แก่

พันตำรวจโท ดร.ภัทรวุฒิ  อัครภัทรรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ จังหวัดลำพูน

นางเหมือนใจ  วงศ์ใหญ่  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

นางนวพรรณ  ไชยวรรณ์ อุทัยยศ  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

นายพลภัทร สีแดงอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด

นายนที  บุญมีผู้สื่อข่าวออนไลน์  ข่าวมุมเหนือ

นายจิราพันธุ์  ตันกุลช่างภาพ ผู้สื่อข่าวอิสระ เจ้าของเพจแอ่วดีไหมแอ่วไหนดี

นายธิติพงศ์  ปุตตากลม Design Engineering , นักจัดรายการวิทยุ

นางสาวพัชรินทร์  คันธรส ผู้สื่อข่าวออนไลน์ ข่าวมุมเหนือครอบคลุม 8 จังหวัด

นายณิชภูมิ  ชัยอนันต์ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายุฟิล์มโปรดักชั่น จำกัด

ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติรับเชิญมาเป็น คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด “การผลิตสื่อสร้างสรรค์”หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด – 19 ระลอก 3 เดือนเมษายน 2564”  ของนักศึกษา สถาบันละ 20 ผลงาน ได้แก่

นายธนชัย   เทศะแพทย์ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews) / หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

นางสาวสุธิดา  แซ่เตี๋ยวผู้จัดการฝ่ายผลิตสื่อออนไลน์ “เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์” /กรรมการสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ประเทศไทย

ผศ.บงกช กล่าวทิ้งท้ายว่า  “กิจกรรมสร้างสรรค์ของแกนนำเยาวชนจาก 3 สถาบัน อาจได้รับการ

คัดเลือกให้เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชน เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก รับรู้ถึงพิษภัย และเรียนรู้เท่าทันข่าวปลอม เปิดโอกาสให้นักศึกษา แกนนำเยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอความจริง เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 ระลอก 3 เดือนเมษายน 2564  นอกจากนี้จะมีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2  ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศ จาก นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 สถาบัน  จึงขอเป็นตัวแทนคณะทำงาน กราบขอบพระคุณคณะวิทยากร ผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ที่เสียสละเวลา ให้เกียรติแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ แก่แกนนำเยาวชนในโครงการนี้”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุตรดิตถ์ | พบคลัสเตอร์ใหม่ 15 ราย เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา สั่งปิด 3 โรงเรียน
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เลขานุการรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวนสัตว์เชียงใหม่