หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพิธีไหว้ครู ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพิธีไหว้ครู ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

219
0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของชาติไทยไว้ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถานศึกษา


โดยกิจกรรมในพิธี เริ่มด้วยประธานในพิธี เจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน กล่าวให้โอวาทและชื่นชมครู พร้อมทั้งมอบหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนักเรียนที่ดี กล่าวคำไหว้ครู และร่วมกันร้องเพลงไหว้ครู

จากนั้นผู้แทนนักเรียนนำพวงมาลัยดอกไม้มาไหว้ครูผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู


และในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทว่า พิธีไหว้ครูเป็นธรรมเนียมอันดีงาม แสดงให้รู้ว่าศิษย์ทุกคนมีครู ซึ่งครูทุกคนถือเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่ามหาศาล และการที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นับเป็นสิ่งที่ดี จะส่งผลให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะ นบส. ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยว บ้านออนใต้ อำเภอสันกำแพง
บทความถัดไปอธิการบดี มมร. ให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา