หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน เสวนาองค์ความรู้ประเพณีปอยส่างลองงานบุญของชาวไทยใหญ่ เพื่อยกระดับสู่สากล

เสวนาองค์ความรู้ประเพณีปอยส่างลองงานบุญของชาวไทยใหญ่ เพื่อยกระดับสู่สากล

248
0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการเสวนาพัฒนาองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล ภายใต้โครงการงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  ขึ้นที่ห้องประชุมสวนหมอกคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

โดยมีประเด็นเสวนา ประกอบด้วย การจัดงานประเพณีปอยส่างลองตามประเพณีแบบดั่งเดิม  สิ่งที่เหมาะสมและสิ่งใหนที่ไม่ควรปฏิบัติในงานปอยส่างลอง  ขบวนแห่ส่างลองขาดขบวนใดขบวนหนึ่งได้หรือไม่  สามารถนำนกกิ่งกะหร่า – โต มาแสดงในงานปอยส่างลองได้หรือไม่  และการพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลปอยส่างลองเพื่อยกระดับสู่ระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์  วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเสวนาองค์ความรู้ประเพณีปอยส่างลองหรืองานบุญบวชลูกแก้วในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 16 เทศกาลประเพณี เป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการท่องเที่ยวจากทุกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง

ดังนั้นจึงได้มีการจัดเสวนาองค์ความรู้ประเพณีปอยส่างลอง รับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ในหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการยกระดับการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจะมีการทบทวนองค์ความรู้ของงานเทศกาลปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ประเพณีไทยไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

เนื่องจากประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวไตหรือไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาลด้วย.

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา | เลี้ยงกบ ต้องถามคุณตาแน่น สร้างรายได้งาม ปีละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท
บทความถัดไปมช. จับมือ สสน. สร้างต้นแบบ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า” ภาคเหนือตอนบน