หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัล อปท.ดีเด่น ด้านวินัยการเงินการคลัง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัล อปท.ดีเด่น ด้านวินัยการเงินการคลัง

144
0

วันนี้(14 ก.ย. 65) นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ด้านวินัยการเงินการคลัง จากพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการ ประเมินวินัยการเงินการคลัง ของหน่วยรับตรวจ ภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร ฟังไว้ห่างไกลความผิด

โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องดำริอิสรานุวัต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” หรือ FFDA เพื่อเป็นมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด นำร่องปี 2564 ประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลกว่า 2,500 แห่ง ทั่วประเทศ


นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบทบาทขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการบริหารเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 จึงได้จัดให้มี “โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ” (Fiscal and Financial Discipline Assessment : FFDA) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562-2565)


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ สตง. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และ 3. เทศบาลตำบล รวมจำนวน 2,548 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ขณะเดียวกัน สตง. จะได้นำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ


โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เทศบาลนครสงขลา รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองแม่เหียะ และรางวัลที่ 4 เทศบาลนครเชียงใหม่ นับว่าเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ต้องปฏิบัติ ตามวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งคัด เน้นการทำงานที่มีความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในทุกด้าน ต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา สำรวจศักยภาพผ้าฝ้ายทอ
บทความถัดไปครั้งแรกของ Science Park ภูมิภาค STeP จับมือ SET สร้างโอกาสเติบโต Startup อุทยานฯ