หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรียนฟรี รับเพียง 40 ท่าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรียนฟรี รับเพียง 40 ท่าน

227
0

ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา โดยประเทศไทยสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีอายุยืนยาวขึ้นจะตามมาด้วยประเด็นปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายประการ

ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพที่ถดถอยลงตามวัย การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และการอยู่ในภาวะทุพพลภาพ หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน เกิดภาวะพึ่งพิง ซึ่งต้องการการดูแลเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นภาวะจำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด นำไปสู่ความต้องการการดูแลที่ต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลมากขึ้น นำมาซึ่งผลกระทบด้านลบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัว และความรู้สึกว่าเป็นภาระหนัก

เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลนาน ขาดความรู้และทักษะในการดูแล ซึ่งผู้ดูแลในครอบครัวบางรายอาจไม่สามารถให้การดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ เนื่องจากกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีหลากหลายกิจกรรม ทั้งการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การดูแลความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และด้านสังคม ดังนั้นผู้ดูแลต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลที่เหมาะสม


.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 3 เป้าหมายเพื่อให้ผู้รับการอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุโดยยึดหลักองค์รวมและมีผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้


.
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 55 ปี
 2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
  .
  การอบรมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  .
  ท่านที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://forms.gle/6wAvc2txJSt7ojzm8
  .
  การสนับสนุน
 4. ไม่มีค่าลงทะเบียนในการอบรม
 5. มีที่พัก และมีรถรับ-ส่ง ตลอดช่วงการฝึกปฏิบัติ
 6. มีอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบในการฝึกปฏิบัติ
  .
  โครงสร้างหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 • ภาคทฤษฎี (เรียนออนไลน์) จำนวน 104 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติเรียนในห้องปฏิบัติการของคณะฯ จำนวน 96 ชั่วโมง
 • ภาคสนามฝึกปฏิบัติ ณ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 220 ชั่วโมง
  .
  เนื้อหาการอบรม : 8 หมวดวิชา ได้แก่

 1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ
 2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 3. การดูแลผู้สูงอายุ
 4. การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ
 5. โรค กลุ่มอาการ และปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 6. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล
 7. การฝึกทักษะอาชีพ ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
 8. การฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม
  .
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คุณปรัชญาพร เจริญภักดี) โทร. 053-935033, 053-949137และ 081-9800821
Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนกุหลาบแห่งรัก @สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | จ.เชียงใหม่
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 65