หน้าแรก ข่าวการศึกษา มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

208
0

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ คุณนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแก่พยาบาลวิชาชีพให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำการรักษาพยาบาลระยะเฉียบพลัน การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยและครวบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้เสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในระยะเฉียบพลันระยะวิกฤต ระยะฟื้นฟูตลอดจนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งออกแบบสิ่งแวดล้อมที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คลองแม่ข่า จากคลองไอซียูสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อ..
บทความถัดไปPEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW