หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ มุมเหนือ | สวพส. จับมือ ฮิลล์คอฟฟ์ ยกระดับ พัฒนากาแฟและพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มุมเหนือ | สวพส. จับมือ ฮิลล์คอฟฟ์ ยกระดับ พัฒนากาแฟและพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

769
0

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา) โดย นางสาว นฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ ตัวแทนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)ได้เข้าร่วมศึกษาโมเดลความร่วมมือนี้ต่อการจัดตั้งเครือข่ายคลัสเตอร์กาแฟอาราบิกาภาคเหนือเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นับเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการยกระดับการผลิต การตลาด การเพิ่มมูลค่า และการสร้างคุณค่าของกาแฟอาราบิกาและพืชท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) และการดูแลทรัพยากรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการรับรองพืชจากแหล่งปลูก ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการ และภายใต้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Forest stamp – ไม่เผา ไม่บุกรุกป่า สร้างระบบวนเกษตร ผลิตภัณฑ์ของคนดี )

ทั้งนี้ จะเกิดเป็นโมเดลทดสอบการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของกาแฟอาราบิกาและพืชท้องถิ่นสู่ตลาดด้วยคุณค่าจากภายในพื้นที่ชุมชนและสังคมยอมรับจากชุมชนเกษตรกรต้นน้ำที่ดูแลนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ไปยังระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างรู้ค่าสูงสุด จนไปถึงผู้บริโภคที่ได้ตะหนักรับรู้สนับสนุนสินค้าคุณภาพสู่ความยั่งยืน

ซึ่งการทำงานสองฝ่ายมีแผนปฏิบัติงานรายพื้นที่อย่างจริงจังร่วมกัน ภาครัฐเข้าช่วยแก้ปัญหาตามความต้องการเฉพาะของพื้นที่ จะมีการทบทวนแผนงาน ปรับปรุง เรียนรู้ไปด้วยกัน หากโมเดลนี้เกิดผลตามที่มุ่งหวัง จะเกิดเป็นความได้เปรียบใหม่ด้านการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและจะสามารถขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชนอื่นที่สนใจ หน่วยงานนโยบายภาครัฐ ตลอดจนภาคการศึกษา ในการต่อยอดและเชื่อมโยงความร่วมมือได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | ยกระดับห้องผ่าตัดสูตินรีเวช รพ.สวนดอก พร้อมเปิดให้บริการในรูปแบบทันสมัย
บทความถัดไปมุมเหนือ | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ Kick off เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ประเดิมเที่ยวบินแรก “เชียงใหม่-โอซาก้า”