หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา kick off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดีปลอดมะเร็ง

จังหวัดพะเยา kick off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดีปลอดมะเร็ง

5770
0

วันนี้ ( ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off การรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดีปลอดมะเร็ง จังหวัดพะเยา ตามนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีนHPV ๑ ล้านโดส ๑๐๐ วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ ๑๑- ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กล่าวต้อนรับ


จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละ ๑.๔ แสนคน หรือประมาณ ๔๐๐ คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรคมะเร็งที่พบมาก ๕ อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งจากข้อมูลสถิติมะเร็งขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปีละ ๙ พันราย และอัตราการเสียชีวิตเกือบ ๕ พันรายต่อปี เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย สูงเป็นลำดับที่ ๕ ของโรคมะเร็ง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีทั้งหมด ๑๕ สายพันธุ์ จากทั้งหมด ๑๐๐ สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ ๑๖ และ ๑๘ อย่างไร ก็ตามเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิงอายุ ๑๑ ปี หรือเทียบเท่าชั้น ป.๕ จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มอย่างน้อย ๖ เดือน

จากสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกที่พบมากขึ้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV ๑ ล้านโดส ๑๐๐ วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ ๑๑-๒๐ ปี เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีและเร่งรัดเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยกำหนดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา สำหรับข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV จังหวัดพะเยา ตามนโยบาย ๑ ล้านโดส ๑๐๐ วัน ในกลุ่มผู้หญิงอายุ ๑๑-๒๐ ปี ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๖๑.๖๗ ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด

การเปิดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV และการสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อสร้างความแข็งแรง เข้มแข็งทางใจและฉลาดรอบด้านในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ศูนย์วิชาการฯ เขตสุขภาพที่ ๑ โรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV นิทรรศการความรู้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต วัยเรียนและกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “หยุดการบูลลี่ ในโรงเรียน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | ศอ.ปส.ชน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านไฟป่า ภัยแล้ง และยาเสพติด
บทความถัดไป“วัตถุดิบญี่ปุ่นแท้ ยกญี่ปุ่นมาไว้ใกล้บ้าน” เจโทร กรุงเทพฯ จัดแคมเปญใหญ่ Made in JAPAN on tour