หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ สู่อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

297
0

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่ หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU) คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ได้พัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อคัดกรองเข้าสู่การพิจารณาของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress & Convention Association – ICCA) ในการจัดอันดับจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA Rankings โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์อนาวิน สุวรรณะประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU)คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติของไมซ์ซีตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ICCA) ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)กำหนดให้เป็นการโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย หน่วย ทีเอ็มยู มทร. ล้านนา ร่วมกับทีเส็บได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Top Convention(TTC) https://thailandtopconvention.com/th/home เพื่อใช้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการจัดงานประชุมนานาชาติของประเทศ ซึ่งนอกจากการรายงานผลไปยัง ICCA แล้วข้อมูลยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะด้านการประชุมนานาชาติ

โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประชุม เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ต สามารถกรอกข้อมูลการจัดงานประชุมนานาชาติตามหลักเกณฑ์ของการจัดอันดับ ICCA Rankings อาทิ ชื่องานประชุม พื้นที่หรือเมืองที่จัดงาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน สถานที่จัดงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคัดกรองเข้าสู่การรวบรวมและนำส่งไปยังสมาคม ICCA เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มอันดับของเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยในการจัดอันดับเมืองและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ ICCA Rankings 2023

รายงานผลจากการจัดอันดับ ICCA Rankings 2022 พบว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกแล้ว ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติในลำดับที่ 7 จาก 18ประเทศ ด้วยจำนวนงานประชุมนานาชาติ 81 งาน ในส่วนของเมืองไมซ์ชิตี้นั้น กรุงเทพมหานครอยู่ในลำดับที่ 4 เขียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 28 ภูเก็ตอยู่ในลำดับที่ 35 และพัทยาอยู่ในลำดับที่ 46 จากทั้งสิ้น 67 เมือง หากเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นใน ICCA Rankings 2023 จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างรายได้มหาศาลในตลาดมูลค่าสูง

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการนำส่งข้อมูลจำนวนงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในเมืองเป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการนี้คือ การพัฒนากลไกจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติ Thailand Top Convention (TTC) โดยผลสำเร็จจากการดำเนินงานได้แก่

1)การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมภาคและผู้ประกอบการจำนวน 60 ราย
2) การจัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions)” สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 100 คน
3) โครงงาน Final Project ของนักศึกษารายวิชาไมซ์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 โครงงาน
4) นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน
5) บทความวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง “การพัฒนารายการสิ่งสนับสนุนจากเมืองเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติสำหรับเชียงใหมไมซ์ซิตี้” อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 1 หลักสูตร”กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ” เพื่อใช้สำหรับอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประชุม

ดังนั้น หน่วยทีเอ็มยู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ร่วมกับ ทีเส็บ จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย

รวมถึงเพิ่มอันดับประเทศและเมืองปลายทางการจัดประชุมนานาชาติในการจัดอันดับประจำปีของ ICCA Country and City Rankings ซึ่งการติดอันดับของไมชซีตี้และประเทศไทย ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการมองเห็นในข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทั้ง ICCA และสื่อมวลชนทั่วโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน SDGs
บทความถัดไปNAT เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนทั่วประเทศโชว์ศักยภาพธุรกิจ โอกาสเติบโตสูง