หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมดีเจผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรอบรมดีเจผู้สูงวัย

125
0

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นประธานกล่าวปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 – 12 จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โดยมีการประกวดแข่งขันการจัดรายการวิทยุเพื่อสุขภาพ รอบตัดสิน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเทศบาลตำบลศรีบัวบานมาร่วมตัดสิน ผลปรากฎว่า “กลุ่มอู้จ๋าภาษาคนเฒ่า” เป็นผู้ชนะเลิศ

กิจกรรมดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2564 (รวมจำนวน 6 ครั้ง) ณ ห้องประชุมที่ทำการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ”ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า การอบรมการจัดรายการวิทยุและการเป็นนักจัดรายการวิทยุ ได้รับความสนใจจากแกนนำชมรมผู้สูงอายุในชุนชม 12 หมู่บ้านเป็นอย่างมาก เป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุอันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการแสดงถึงศักยภาพของประชาชน การเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเป้าหมายในการพัฒนาเกิดการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบให้กับครอบครัวและชุมชม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพต่อเนื่อง และยั่งยืน

การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรได้แก่ นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เนื้อหาประกอบด้วย หลักการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพหลักการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หลักการจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ หลักการเป็นผู้ประกาศด้านสุขภาพ หลักการสัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ด้านสุขภาพ หลักการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รวมทั้ง การจัดรายการในรูปแบบสื่อออนไลน์ Facebook Live เป็นต้น

ภายในบริเวณงานได้จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ อยู่ห่างกันในระยะที่ปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.จัดการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมทุ่มงบ 400 กว่าล้าน ช่วยเหลือนักศึกษา
บทความถัดไปเชียงใหม่ | เปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่อีกครั้ง ประเดิมวันแรกเกือบ 30 ราย