หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงนาม MOU พัฒนาและต่อยอดวงการสปาไทยสู่สากล

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงนาม MOU พัฒนาและต่อยอดวงการสปาไทยสู่สากล

15187
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเริงณรงค์ เจริญอ้น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสปาเพื่อสุขภาพที่คณะฯมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืน ประกอบกับคณะฯ มีศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ภายใต้ศูนย์ดังกล่าว คณะฯ ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น

การจัดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หลักสูตรการนวดล้านนาเอ็กโซติก หลักสูตรการบริหารจัดการสุขอนามัยที่ดีในสถานประกอบการน้ำพุร้อนและน้ำแร่ และหลักสูตรภูมิปัญญาไทยกับการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ไปแล้ว จำนวนประมาณกว่า 2,000 คน ผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ของไทย

สำหรับบริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสานตอนล่าง มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ISO 15189 และ ISO 15190 ให้บริการการตรวจสุภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ การตรวจสำหรับผู้รับบริการที่รักสุขภาพทั่วไป การตรวจพนักงานก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ยโสธร อำนาจเจริญ และ ศรีสะเกษ มากกว่า 60 แห่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ยู เวลเนส เซนเตอร์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้เป็นสถานที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สสจ.เชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อ
บทความถัดไปICDI จับมือ MOU ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ