หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

268
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ พิธีดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564


..
ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะฯ ในการช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเจ้าของทุน จำนวนทั้งสิ้น 109 ทุน จากผู้สมัครขอรับทุน 111 ราย เป็นทุนต่อเนื่อง 52 ทุน และทุนเฉพาะปี 57 ทุน รวมเป็นเงิน 2,721,000 บาท ได้แก่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน มูลค่า 40,000 บาท
คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน มูลค่า 322,000 บาท
คุณบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง มอบทุนการศึกษาคุณบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง จำนวน 4 ทุน มูลค่า 48,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท


ทุนอาจารย์และอาจารย์อาวุโส จำนวน 14 ทุน มูลค่า 201,000 บาท
ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน จำนวน 9 ทุน มูลค่า 147,000 บาท
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท
ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 ทุน มูลค่า 100,000 บาท
ทุนการศึกษากองทุนหมอเจ้าฟ้า 2 จำนวน 4 ทุน มูลค่า 240,000 บาท
ทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 24 ทุน มูลค่า 576,000 บาท เป็นต้น


..
นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้จัดมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ได้แก่
รางวัลรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวดวิชาการพยาบาลมารดาทารก ในปีการศึกษา 2563 รางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี ลิมจิตติ สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวดวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2563


รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงศ์ขมทอง


รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นคนดี คนเก่งทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น กิริยามารยาทเรียบร้อย มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์


และ รางวัลนักศึกษาผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการรักษ์คนดี ซึ่งคัดเลือกโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สยามทีวี ดิจิตอลสโตร์ เอาใจคอไอโฟน เปิดตัว iPhone 13 Series สุดยอดเทคโนโลยี
บทความถัดไปกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9