หน้าแรก ข่าวการศึกษา รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

170
0

บ่ายวันนี้ (8 ธ.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบปกติ หรือ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้เปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ หรือ On Site ไปก่อนหน้านี้

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะนี้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติหรือ On Site เพียงแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนี่องจากทั้ง 2 ชั้นปี จำเป็นต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้น การศึกษาที่โรงเรียนจึงมีความสำคัญโดยนักเรียน คณะครูและบุคลากรในระดับชั้นดังกล่าว ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 100% และโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in school เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในโรงเรียน

ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีการจัดพื้นที่ COVID free setting คัดกรองวัดอุณหภูมิ การซักประวัติ กรณีมีความเสี่ยง การกำชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของทั้ง 2 ชั้นปี พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นักเรียนมาศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาตามระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) แล้ว และมีการจัดเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนาม กรณีมีการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมีการจัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble การเหลื่อมเวลาเรียน รวมทั้งมีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งเว้นระยะห่างกัน และมีการสุ่มตรวจหาเชื้อทุก 3 วัน เพื่อประเมิน Thai Save Thai อย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้แล้วกว่า 220 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามมาตรการแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ทุกสถานศึกษามีมาตรการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และหากเกิดเหตุการณ์ขอให้แจ้งจังหวัดให้เร็วที่สุด เพื่อส่งทีมสาธารณสุขลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ คาดว่าโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถเปิดเรียนได้ครบทุกระดับชั้น ภายใน 2 สัปดาห์นี้

///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ชลิตา กล้าคง ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แบ่งปันความสุขให้เด็กบนดอยสูงในเขตชายแดน ลุ่มแม่น้ำสาละวิน
บทความถัดไปกตป.ร่วมและนิด้า จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing)