หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

163
0

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Convention on Civil Engineering) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ


นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร. ธเนศ วีระศิริ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และบูรณาการองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีรากฐานจากความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เมื่อรากฐานการพัฒนาทางวิศวกรรมโยธาระดับชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาระดับประเทศก็จะเข้มแข็งด้วยเช่นกัน


จากนั้น นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้


ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ กล่าวว่า ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ที่สามารถพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภาควิศวกรรมโยธาในอนาคต ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวคิดที่ได้ ไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาในภาควิศวกรรมโยธาและร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภาควิศวกรรมโยธาให้เกิดการพัฒนาเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ กล่าวรายงานถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้กิดประโยชน์ในภาพรวม ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 340 ผลงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ มหาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 12 แล้วที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมครบทุกด้าน สิ่งเหล่านี้คือความพร้อมที่เราตั้งใจว่าเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาเพื่อความเข้มแข็งสู่ชุมชน ไม่ว่าจะด้านวิชาการที่เราต้องการจะเสริมสร้างกำลังคนให้มีความรู้ Lifelong Learning ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ Upskill Reskill


วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงเปรียบเสมือน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชากรทั้งประเทศ การจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” นับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้นกแอร์ จัดให้แบบจุกๆ 2 ชั่วโมงเท่านั้น จับคู่บัดดี้ แค่พิมโค้ด “ENDAUG25”
บทความถัดไปเปิดแล้ววันนี้…กับงานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่สุดในภาคเหนือ